пт, 16.10 | Sofia

BSPTS КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО

Цялостна физиотерапевтична обучителна програма за лечение на сколиоза. 16-18.10.2020 - Базов курс 30.11-05.12.2020 - Ниво 1
Registration is Closed
BSPTS КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО

Час и място

16.10.2020 г., 09:00 ч. – 18.10.2020 г., 19:00 ч.
Sofia, Sofia, Bulgaria

За събитието

Базов курс: „Основни познания за сколиозата и други деформации на гръбначния стълб“

Продължителност на курса: 3 дни по 8 часа дневно. Хорариум – 24 учебни часа.

Специфични цели на Базовото ниво:

• умения да бъдете активни членове на мултидисциплинарния екип за лечение на деформации на гръбначния стълб; • разбиране етиопатогенезата и патомеханизма на морфологичните изменения на гръбначния стълб в сагиталната равнина и идиопатичната сколиоза; • извършване на клинична и функционална оценка на пациента със сколиоза и изготвяне на пълна клинична анамнеза; • умения да поставяте правилна клинична и функционална диагноза на морфологичните изменения в сагиталната равнина и сколиозата; • използване и интерпретиране на въпросници за качеството на живот на пациентите със сколиоза; • придобиване на познания да оценявате и интерпретирате допълнителните рентгенологични тестове на пациенти със сколиоза като се използват дигитални инструменти за оценка, диагностика, разбиране и прогноза; • придобиване на познания как да оценявате, анализирате и разбирате ортопедичното лечение, което ще се използва при деформации на гръбначния стълб; • разбиране на значението за използване на научни доказателства при неоперативното лечение на сколиозата.

Ниво 1: „Основни принципи на BSPTS – концепцията на Риго. Специфични принципи на корекция. Предварително определени стратегии за корекция според класификацията на Риго. Основни облекчени изходни позиции. Интеграция в обременени позиции.“

Продължителност на курса: 6 дни по 8 часа дневно. Хорариум – 48 учебни часа. Комбинира теоретични и практически занимания и обяснения. Приблизително 70% от това ниво е практическа работа и 30% теоретична.

Специфични цели на Ниво 1

Обучението включва: • усвояване на основните принципи на BSPTS – концепцията на Риго; • усъвършенстване на специфичните принципи за лечение на сколиозата; • умения за определяне на стратегиите за корекция, необходими за всеки конкретен случай и за всяка конкретна изходна позиция; • разработване на план за лечение, съобразен със специфичните за пациента клинични и рентгенологични аспекти; • умения за избор на основни изходни позиции (тилен лег, лицев лег, страничен лег, седеж и стоеж) в зависимост от модела на кривата; • провеждане на терапия според принципите на BSPTS, базирани на 3D корекцията; • умения за прилагане на лечебните позиции и адекватно поставяне под напрежение на различните видове криви.

Образователните части (ОЧ) на Ниво 1 са следните:

Съдържание: ОЧ 1: Преговор на Базовото ниво: Преразглеждане на основните понятия, свързани с клиничната, рентгенологична оценка и класификация на пациента със сколиоза, базирана на BSPTS – концепцията на Риго.

ОЧ 2: Основни принципи: Описание на общите принципи на BSPTS.

ОЧ 3: Специфични принципи: Описание на специфичните принципи за лечение, базирани на BSPTS – концепцията на Риго.

ОЧ 4: Изходни позиции: Упражняване на принципите на основните изходни позиции за лечение на сколиоза.

ОЧ 5: Сагитални изменения: Лечение на сагиталните промени чрез използване на основните позиции, подходящи за всеки пациент.

ОЧ 6: Сколиоза: Лечение на сколиоза чрез използване на основните позиции, подходящи за всеки модел на кривата.

ОЧ 7: Интеграция. Ежедневни дейности.Интегриране на корекцията в ежедневните дейности.

Оценка на знанията

Практика:

• Клиничен случай, лечение на деформация на гръбначния стълб; • Практическо занимание: упражнения за коригиране на деформации в сагиталната равнина; • Практическо занимание: основни упражнения за корекция на пациенти със сколиоза; • Практическо занимание: упражнения за дейности на ежедневния живот.

Ниво 1 приключва с писмен изпит.

За достъп до Ниво 2 е необходимо успешно полагане на изпита от Ниво 1. Подготвяне и представяне пред Образователния комитет на BSPTS „Доклад за клиничен случай“, разработен от студента в периода между двете нива.

Споделете това събитие